İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin (“Novo Nordisk”) katkılarıyla Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Dernekleri Federasyonu tarafından hemofili hastalığı alanında farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilecek olan ve gönüllü olarak katılım sağladığınız “Zamanlar Arası Nadir Mektuplar Projesi” (“Proje”) kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve hukuki dayanağını Kanun’dan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına (Hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) uygun olarak, Novo Nordisk tarafından işlenme süreçlerine ilişkin olarak tarafınızı bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu Unvanı: Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Adres: Nispetiye Caddesi Akmerkez E3 Blok Kat: 7 34335 Etiler İstanbul

2. İşlenecek Kişisel Veriler, İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi

Proje kapsamında tarafınıza ait ad-soyad verisi, özgeçmiş, kişisel sağlık hikayesi ve yazdığınız mektupta yer verdiğiniz veriler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üreteceğiniz, paylaşacağınız ya da içinde yer alacağınız her türlü veri açık rızanızın bulunması halinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz; Proje’nin gerçekleştirilebilmesi Proje kapsamındaki kayıt ve içeriklerin kitap olarak basılması/dağıtılması başta olmak üzere iletişim mecralarında yayınlanabilmesi/paylaşılabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz Proje kapsamında başvurunuz ve mektubunuzun tarafınızca sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamda Türkiye Hemofili Derneği ve Türkiye Hemofili Federasyonu ile paylaşılması ve açık rızanıza istinaden Novo Nordisk’e aktarılması vasıtasıyla otomatik olmayan yahut kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla toplanacaktır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılmasının Sebepleri ve Aktarımın Yapılacağı Üçüncü Taraflar

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde gizlilik yükümlülüğü altındaki üçüncü kişi iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaç ve kapsamda açık rızanızın bulunması halinde Proje’nin gerçekleştirilebilmesi, yukarıda anılmış mecralarda yayımlanabilmesi ve Novo Nordisk’in iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi için gerekli olması nedeniyle Novo Nordisk’in yurt dışında yerleşik farklı tüzel kişiliğe sahip global şirketlerine, bağlı iştiraklerine, Novo Nordisk’in faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu global veri işleme sistemlerine ve anılmış mecraların yurt dışına bulunan veri depolama sistemlerine kaydedilebilecek, işlenebilecek ve bu sebeplerle yurt dışına aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesindeki haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; veya vermiş olduğunuz rızanızı geri almak istediğinizde nnbilgi@novonordisk.com adresi üzerinden veya yukarıda belirtilen adres bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Belirlenen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Novo Nordisk tarafından işlenecek kişisel verilerime ve Novo Nordisk tarafından yürütülecek işleme ve aktarım faaliyetlerine ilişkin süreçler hakkındaki açıklamaların yer aldığı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum.

Menü